Permisos laborals per exercir el dret al vot el # 20D

15 de des. 2015, 4:13 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

 Amb motiu de la celebració d'eleccions generals del proper 20 de desembre, la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball ha establert una sèrie de mesures respecte de l'horari laboral dels que no gaudeixin aquest dia del descans setmanal.

Eleccions generals el 20D

Seran les empreses les que concedeixin permisos per tal que el seu personal pugui participar en les eleccions convocades i les que ho retribueixin, segons el que estableix la Llei de l'Estatut dels Treballadors / es. La concessió del permís s'ajustarà a les següents normes: a) Les persones l'horari de treball no coincideixi amb el de l'obertura de les meses electorals o ho faci per un període inferior a dues hores, no tindran dret a permís retribuït. b) Treballadors i treballadores l'horari coincideix en dues o més hores , i menys de quatre, amb l'horari d'obertura de les meses electorals, gaudiran de permís retribuït de dues hores. c) Els que tinguin un horari de treball que coincideixi en quatre o més hores, i menys de sis, amb l'horari d'obertura de les meses electorals, tindran permís retribuït de tres hores. d) I finalment, els qui tinguin un horari de treball coincident en sis o més hores amb l'horari d'obertura de les meses electorals, gaudiran d'un permís retribuït de quatre hores. En tots els casos anteriors, quan, per tractar-se de treballadors i treballadores a temps parcial, realitzen una jornada inferior a l'habitual en l'activitat, la durada del permís es reduirà en proporció a la relació entre la jornada que desenvolupen i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa. Correspon a l'empresa la distribució, sobre la base de l'organització del treball, del període en què poden disposar del permís per a acudir a votar. 

Membres de meses electorals Les persones que treballen per compte aliè que el diumenge 20 de desembre no gaudeixin del descans setmanal, i se'ls hagi nomenat per la presidència o vocalia d'una mesa electoral, així com per als que acreditin la condició d'interventors o interventores, tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació i de cinc hores en la jornada immediatament posterior. Aquesta reducció de jornada de cinc hores correspondrà igualment a aquests presidents, vocals i interventors, tot i que disfrutaren del descans setmanal en la jornada del 20 de desembre. Així mateix, els que acreditin la condició d'apoderats o apoderades, tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació, si no gaudeixen en aquesta data del descans setmanal. Si alguna de les persones de la taula treballés en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, la empresa, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn, per poder descansar la nit anterior al dia de la votació. Les reduccions de jornada no suposen cap reducció salarial, servint com a justificació adequada la presentació de certificat de vot o, si s'escau , l'acreditació de la mesa electoral corresponent. Aquestes regles sobre concessió de permisos retribuïts seran aplicables al personal funcionari de les diferents administracions públiques.

Comments