Inici‎ > ‎Formació‎ > ‎

Preguntes i respostes sobre el Permís Individual de Formació ( PIF )

9 de set. 2013, 23:25 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 23 de set. 2013, 1:59 ]

El Permís Individual de Formació ( PIF ) és un dret que consisteix en un permís de fins a 200 hores per any o curs acadèmic de què pot disposar un treballador o treballadora assalariat per la seva formació, prèvia autorització de l'empresa .

1 . Pot sol · licitar un PIF una treballadora o treballador que té un torn de nit ? Sí, pot fer-ho . Tot i que la seva jornada laboral sigui nocturna , pot sol · licitar un PIF , igual que la resta de treballadors , per estudiar , assistir a classes o preparar treballs i poder descansar a la nit .

2 . Pot sol · licitar un PIF un / a treballador / a amb jornada a temps parcial ? Sí, pot i en les mateixes condicions que si treballés a jornada completa .

3 . Pot sol · licitar un PIF un / a treballador / a amb un contracte temporal ? Sí, pot durant el temps que duri el seu contracte .

4 . Pot sol · licitar un PIF un assalariat que treballa a les administracions públiques però no és funcionari ? No, perquè tots els treballadors i treballadores que treballen a les administracions públiques , inclòs el personal laboral , estan recollits en l'Acord d'Administracions Públiques .

5 . Es pot sol · licitar un PIF per a una acció formativa que estigui inclosa en un pla de formació sectorial o intersectorial ? Sí , sempre que compleixi les característiques necessàries dels PIF , ja que la normativa vigent no ho prohibeix . 

6 . L'acció formativa per a la qual se sol · licita el PIF , ha d'estar relacionada amb el treball de l'empresa ? No, la normativa estableix que els Permisos se sol · liciten per al desenvolupament personal del personal en plantilla , pel que no necessàriament han d'estar relacionats amb l'activitat de l'empresa.

7 . Puc sol · licitar un PIF per preparar els exàmens ? Sí , pots sol · licitar per preparar els exàmens , encara que no per assistir-hi . L'Estatut dels Treballadors, en el seu article 23 apartat a , diu que : « el treballador tindrà dret al gaudi dels permisos necessaris parra concórrer a exàmens , així com a una preferència a triar torn de treball, si aquest és el règim instaurat a l'empresa , quan cursi amb regularitat estudis per a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional . »

8 . Pot sol · licitar un PIF de menys de 200 hores ? Sí , 200 hores és el màxim no el mínim .

9 . Es poden sol · licitar i gaudir dues Permisos Individuals de Formació en dos anys consecutius ? Sí, cada treballador / a pot sol · licitar un màxim d'un Permís de fins a 200 hores per any natural o per curs acadèmic . Per tant , sí que poden sol · licitar 2 permisos en anys consecutius sempre que no siguin per a la mateixa acció formativa .

Exemple : pots sol · licitar un PIF per a 1r de Dret a 2013 i un altre per a segon en 2014 .

10 . ¿ Cal aprovar els estudis per als quals s'ha sol · licitat el PIF ? No cal que qui gaudeix d'un PIF superi l'avaluació de les accions formatives per a les quals ha sol · licitat el permís . Tanmateix , sabem que algunes empreses proposen com a criteri que les qualificacions obtingudes un any siguin tingudes en compte per establir prioritats per a la concessió dels permisos de l'any següent .

11 . Es pot demanar més d' un PIF per any si entre ells no superen les 200 hores per any ? Sí, per exemple , es poden sol · licitar, 100 hores per preparar l'examen d'entrada a la universitat i altres 100 per a un curs d'anglès en una escola oficial d'idiomes , dins del mateix any .

12 . Es pot barrejar la definició d'any natural i curs acadèmic ? No, no es poden combinar els cursos acadèmics amb els anys naturals , cal optar per una de les dues fórmules . Generalment , si és una acció formativa per obtenir un títol oficial , es correspondrà amb any acadèmic i si és una acreditació podrà ser any natural . A més , l'aplicació informàtica no ho permet .

13 . Hi ha algun termini per sol · licitar un PIF ? No, l'empresa pot concedir el PIF en qualsevol moment de l'any , sempre que disposi de crèdit suficient .

14 . Hi ha un màxim diari d'hores de PIF ? Sí , ja que mai es financen més de vuit hores diàries de Permís . Aquest és un límit que s'aplica també a la resta d'accions formatives .

15 . Quan cal comunicar a la Fundació Tripartita que s'ha concedit el PIF ? Es pot comunicar a la Fundació Tripartita la concessió del PIF a través de l'aplicació telemàtica i fins al mateix dia del seu inici.

Comments